Your Act - Dy Ddeddf di

As a result of The National Autistic Society Cymru’s Act Now campaign and the efforts of our branches and supporters, the National Assembly has voted to look further at whether a specific law is needed on support for autistic people, their families and carers in Wales.

This is a fantastic achievement for the campaign. The next step is for autistic people and family members to tell the Assembly what they want to see in law, so that they can get the services and support they need. 

To encourage as many people to have their say, The National Autistic Society Cymru has launched our Your Act campaign. Visit the National Assembly for Wales website and tell the National Assembly what you want Your Act to say. 

Assembly Member Paul Davies introduced the debate on the Bill in the Assembly and is now working on developing the case for legislation. He would like as many autistic people and family members as possible to respond to the consultation and have their say. Paul Davies AM said:

This is a game-changing opportunity to ensure that Wales is leading the way in providing effective, consistent services for autistic people. 

“We are now looking to the autistic community to help us to shape a piece of legislation that can give the Welsh Government’s autism strategy the teeth it needs.”

Meleri Thomas at The National Autistic Society Cymru said:

The National Autistic Society Cymru’s supporters have been campaigning for an autism act in Wales, so we are thrilled that the National Assembly is starting consultation on what an autism bill would look like. 

‘Our campaign is continuing, and we are encouraging all autistic people, their families and carers across the country to get involved with the consultation. In that way, we can develop autism legislation which puts in place a framework that ensures autistic people get the services and support they need.’

You have up until Monday 20 November 2017 to have your say and make sure Your Act works for you. 

Have your say 


Rho dy farn ar Fil Awtistiaeth i Gymru

O ganlyniad i’n gwaith ymgyrchu ni ac ymdrech lew ein canghennau a’n cefnogwyr, mae’r Cynulliad wedi pleidleisio dros edrych ymhellach ar yr angen am ddeddf benodol ar gyfer pobl awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr yng Nghymru. 

Dyma gamp allweddol i’r ymgyrch. Y cam nesaf yw i bobl awtistig a’u teuluoedd i ddweud wrth y Cynulliad beth yn union yr hoffant eu weld mewn deddfwriaeth, fel eu bod yn gallu derbyn y gofal a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. 

Er mwyn annog cymaint o bobl â phosib i gyfrannu, mae Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru wedi lansio ymgyrch Dy Ddeddf Di. Ewch i wefan y Cynulliad i roi barn am beth ddylai fod yn Dy Ddeddf Di. 

Yr Aelod Cynulliad Paul Davies oedd yn gyfrifol am gyflwyno’r Bil i’r Cynulliad ac mae e wrthi’n datblygu’r achos dros gyflwyo deddfwriaeth. Mae e’n awyddus i weld cymaint â phosib o bobl awtistig a’u teuluoedd yn ymateb i’r ymgynghoriad. Dywedodd Paul Davies AC:

Mae hwn yn gyfle arbennig i sicrhau bod Cymru'n arwain y ffordd wrth ddarparu gwasanaethau effeithiol a chyson i bobl awtistig. 

'Rydyn ni nawr yn edrych i'r gymuned awtistig i'n helpu ni lunio darn o ddeddfwriaeth a all roi'r grym sydd angen ar strategaeth awtistiaeth Llywodraeth Cymru.'

Dywedodd Meleri Thomas, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru:

Mae’n cefnogwyr wedi bod yn ymgyrchu’n frwd dros deddf awtistiaeth i Gymru, ac felly ry’n ni’n andros o falch i weld y Cynulliad yn paratoi i ymgynghori ar gynnwys bil awtistiaeth. 

‘Mae’n ymgyrch ni yn parhau, ac ry’n ni’n annog pobl awtistig a’u teuluoedd a gofalwyr ledled y wlad i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Drwy wneud hynny, gallwn ddatblygu deddfwriaeth sy’n gosod fframwaith i sicrhau bod pobl awtistig yn derbyn y gofal a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.' 

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar ddydd Llun 20 o Dachwedd 2017 felly rho dy farn a sicrha bod Dy Ddeddf di yn gweithio i ti.